Solidus je modularna platforma za razvoj softvera bazirana na modernim tehnologijama koje omogućuju fleksibilnost, jednostavna proširenja i prilagođavanja, dok istovremeno garantuju bezbednost podataka i sigurnu komunikaciju.

Gradivni elementi platforme podeljeni su na back-end i front-end, a osnovna arhitektura je prikzana na šemi ispod

  1. Back-end je baziran na pouzdanim i proverenim Microsoft .Net tehnologijama i SQL Server sistemu za upravljanje bazama podataka
  2. Osnovu back-end sistema čini Web API platforma koja obezbeđuje RESTful servise
  3. Back-end je zadužen za upravljanje poslovnom logikom ivezu sa bazom podataka
  4. Back-end obezbeđuje i mehanizme za komunikaciju sa eksternim servisima
  5. Prema konkretnim zahtevima, back-end komponente mogu da budu implementirane kao cloud servisi ili u infrastrukturi korisnika

6. Front-end je razvijen kao “tanki” klijent baziran na HTML5 i JavaScript tehnolgijama
7. Osnovu sistema čini AngularJS framework u kombinaciji sa drugim JS i UI bibliotekama
8. Povrh toga, razvili smo specifična UI rešenja i mehanizme koji obezbeđuju moderno i udobno korisničko iskustvo
9. Mobilne companion aplikacije razvijene su kao hibridne web aplikacije bazirane sa sličnom setu tehnologija kao i front-end
10. Front-end komponente mogu da funkcionišu unutar web browsera ili kao nezavisne desktop aplikacije na svim operativnim sistemima
11. Komunikacija između back-end i front-end komponenti je pouzdana i bezbedna