Svi poslovni softveri na nekom nivou prate podatke o poslovnim partnerima. Tu nemamo ništa novo ni spektakularno da ponudimo jer i naš softver zahteva unos podataka o partneru, njegovom PIB-u i/ili matičnom broju, adresi i klasifikaciju partnera.

Pojedini softveri imaju mogućnost i automatskog unosa podataka o poslovnom partneru, pre svega na osnovu web service-a Registra držalaca računa Narodne Banke Srbije, što smo i mi implementirali i to dvojako.

Unos partnera je potpuno pojednostavljen i automatizovan tako da se na osnovu PIB-a pretražuje gore spomenuti registar i korisniku se nude relevantni rezultati pretrage za dalji automatski unos.

Ovaj registar, pored svih apsolutnih prednosti u njegovom korišćenju, nam je zadavao muke kod definisanja skraćenog naziva poslovnog partnera, pa smo se pomučili i u sistem ugradili logiku koja viskom procentu slučajeva, ispravno izvlači skraćeno poslovno ime iz podataka koje registar vraća.

Pored toga smo implementirali kreiranje novog partnera i kroz izvoda iz banke, tako da, kada se pojavi, novi bankovni račun sistem proverava da li postoji već u bazi podataka a onda traži od korisnika ili da otvori novog poslovnog partnera ili da ovaj bankovni račun pridruži postojećem.

Samim tim smo u našu evidenciju poslovnih partnera uključili i sve njegove bankovne račune da bi mi mogli da automatizujemo finansijske transakcije sa njim.

Pošto smo omogućili unos više adresa za jednog partnera shvatili smo da na određenim adresama postoje više objekata tog partnera pa smo uveli i evidenciju lokacija i objekata za partnera a to je stoga što je kasnije tu informaciju moguće iskoristiti za dodeljivanje po mestima troška pa samim tim i za sveobuhvatnu analizu poslovanja sa partnerom.

Savremeni način poslovanje zahteva od svih da koriste i upravljaju svim savremenim sredstvima komunikacije pa smo stoga i kreirali evidenciju svih mogućih informacija vezanih za poslovnog partnera (što smo kasnije iskoristili za automatsko generisanje i slanje izvoda otvorenih stavki) uključujući ne samo telefone i e-mail adrese, već i Skype, Twitter i TeamViewer vrste kontakata.

Polazeći od toga da ipak komuniciramo sa realnim ljudima a ne imaginarnim firmama kreirali smo i registar kontakt informacija zaposlenih kod partnera i očekujemo da i dalje širimo ovaj modul u pravcu pravog Customer Relationship Management rešenja.